Máte dotaz? Volejte 603244226 nebo pište na dotazy@topgal.cz (Po-Pá 8 – 16 hod.)

Všeobecné obchodní podmínky pro velkoobchodní odběratele a subdodavatele

SMLOUVA

o obchodních a dodacích podmínkách pro velkoobchodní odběratele a subdodavatele

 

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi:

 

1/  Název firmy: TOPGAL a.s.

Sídlo: Nádražní 73, 785 01 Šternberk

Zastoupená: Monikou Paprskářovou, místopředsedkyní představenstva

IČ: 25858891

DIČ: CZ25858891

vedená u KS Ostrava, oddíl B, vložka č.2336

Číslo bankovního spojení: Raiffeisenbank a.s., č.ú.: 66333/5500

(dále jako prodávající)

 

a

 

2/  Název firmy:

Sídlo:

Zastoupená:

IČ:

DIČ:

Číslo bankovního spojení:

Telefon:   Email:

(dále jako kupující)

 

takto:

 

Článek I.

Vznik kupní smlouvy

1. Na základě aktuální nabídky prodávajícího vystaví kupující závaznou objednávku a zašle prodávajícímu tak, aby ji obdržel v dostatečném předstihu před požadovaným termínem dodání. Kupní smlouva tak vzniká přijetím objednávky prodávajícím, pokud do 24 hodin od jejího přijetí neohlásí rozpor. Kupující se zavazuje poslat objednávku v elektronické podobě prostřednictvím objednávkového systému prodávajícího B2B nebo prostřednictvím obchodního zástupce. Kupující je oprávněn zaslat objednávku jiným způsobem pouze v případě, že nedisponuje připojením k internetové síti.

2.   Objednávka bude obsahovat nejméně tyto podstatné údaje:

a)    název, druh, množství zboží

b)   cenu jednoho kusu bez DPH

c)   místo dodání

d)   požadovaný termín dodávky

e)   způsob úhrady zboží

Na základě takto uzavřené kupní smlouvy se prodávající zavazuje prodat kupujícímu zboží v množství, sortimentu a za podmínek dohodnutých v objednávce, jakož i umožnit kupujícímu nabýt vlastnické právo ke zboží a předat mu doklady k němu se vztahující. Kupující se zavazuje dohodnuté zboží odebrat a zaplatit prodávajícímu kupní cenu na základě dohodnutých platebních podmínek.

 

Článek II.

Dodací podmínky

Způsob dodání zboží určuje prodávající po dohodě s kupujícím.

 

Článek III.

Vlastnické právo na zboží

Dodané zboží zůstává vlastnictvím obchodní společnosti TOPGAL a.s. až do jeho úplné úhrady.

 

Článek IV.

Lhůty dodání zboží

Prodávající je oprávněn dodat zboží kdykoli během lhůty, která bude v objednávce mezi smluvními stranami dohodnuta.

 

Článek V.

Kupní cena zboží

1. Kupní cena bude dohodnuta v českých korunách. Kupní cena bude ve smlouvě vycházet z ceníku prodávajícího platného ke dni vystavení objednávky kupujícím, pokud nebude dohodnuto jinak. DPH bude připočtena v souladu se zákonem.

 

Článek VI.

Platební podmínky, fakturace

1. Nebude-li pro konkrétní případ dohodnuto jinak, sjednává se úhrada kupní ceny formou  platby v hotovosti při dodání  zboží nebo na základě zálohové faktury  předem.

2. Pokud je kupující v prodlení s placením jakéhokoliv peněžního závazku vůči prodávajícímu, je prodávající oprávněn zadržet dosud nesplněné dodávky ze všech sjednaných kupních smluv, aniž to znamená jejich porušení, případně může od těchto smluv odstoupit. V případě prodlení kupujícího s placením peněžních závazků je prodávající oprávněn provést zápočet vzájemných pohledávek a to i těch, u nichž dosud nenastala jejich splatnost.

3. Prodávající je oprávněn odstoupit od smlouvy a požadovat vrácení poskytnutého zboží, je-li kupující po dobu delší než 15 dní v prodlení se zaplacením kupní ceny. V případě, že kupující veškeré zboží nebo jeho část prodal, ale neuhradil, má prodávající právo odebrat odpovídající množství zboží jiných dodavatelů za stejných podmínek jako při odběru zboží vlastního. Kupující v tomto případě doloží ceny dodavatelskými fakturami a zboží řádně vyfakturuje.

4. Platební kázeň kupujícího bude průběžně kontrolována. Prodávající si vyhrazuje právo předložit kupujícímu dodatek ke smlouvě, který stanoví výši a způsob fakturace úroků z prodlení.

 

Článek VII.

Reklamace

Na dodané zboží poskytuje prodávající kupujícímu záruku v délce 24 měsíců ode dne prodeje zboží konečnému spotřebiteli, nejdéle však 30 měsíců od dodání zboží, nebude-li pro některé druhy zboží sjednaná záruční doba jinak.

Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku nesprávného skladování, zacházení, užívání, jakož i za vady způsobené kupujícím nebo třetí osobou.

 

Článek VIII.

Zvláštní ujednání – internetové obchody

1. Prodávající doporučuje kupujícímu prodávat zboží nabyté od prodávajícího prostřednictvím internetu konečným spotřebitelům za ceny ve výši maloobchodních cen dle aktuálního ceníku prodávajícího (nezávazná doporučená spotřebitelská cena).

2. Smluvní strany se dále dohodly, že dostupnost zboží se řídí zásadně stavem skladu prodávajícího, nikoli stavem eshopu na www.topgal.cz.

3. Kupující se zavazuje realizovat internetové obchody se zbožím od prodávajícího pouze prostřednictvím svého eshopu na adrese http:// ….................................... a to konečným spotřebitelům. Pro případ porušení těchto závazků je prodávající oprávněn od této smlouvy odstoupit.

 

Článek IX.

Speciální ujednání

Kupující je oprávněn za účelem prodeje nabytého zboží od prodávajícího si stahovat ze serveru prodávajícího podklady ke zboží v elektronické podobě (např. produktové fotky či technická specifikace zboží, zejména materiál, kódy, rozměry, hmotnost), avšak pouze po předchozím písemném souhlasu prodávajícího a za účelem prodeje zboží za podmínek uvedených v tomto článku. Kupující se zavazuje ani v případě, kdy mu byl dán takový písemný souhlas prodávajícím, neposkytnout žádné třetí osobě tyto podklady ke zboží bez písemného souhlasu prodávajícího, neboť tyto podklady jsou chráněny autorským a trestním právem. Pro případ porušení tohoto závazku je prodávající oprávněn od této smlouvy odstoupit a učinit opatření k ochraně svých práv dle autorského a trestního zákona.

 

Článek X.

Informace o zpracování osobních údajů

Prodávající (dále také jako „Správce“) ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) zpracovává následující osobní údaje Kupujícího:
-  jméno a příjmení
-  telefonní číslo
-  e-mailová adresa
-  adresa sídla
-  název firmy
-  IČ, DIČ
-  číslo bankovního spojení

Výše uvedené osobní údaje budou zpracovány za účelem identifikace smluvních stran, komunikace mezi smluvními stranami a plnění uzavřené smlouvy, a to po dobu trvání smluvního vztahu a dále po dobu 10 let, nepožaduje-li právní předpis zpracování po dobu delší, nebo nebude-li takové zpracování nutné pro účely ochrany práv a právem chráněných zájmů Správce. Takový postup umožňuje článek 6 odst. 1. písm. b) a f) Nařízení.

Emailová adresa v případě nákupu zboží může být zpracována za účelem zařazení do databáze pro zasílání obchodních sdělení. Tento postup umožňuje § 7 odst. 3 zákona č.480/2004 Sb., o službách informační společnosti, a to na základě provedeného nákupu zboží, pokud jej neodmítnete. Tato sdělení se mohou týkat pouze obdobného zboží a lze je kdykoliv jednoduchým způsobem – zasláním dopisu, e-mailu nebo proklikem na odkaz v obchodním sdělení – odhlásit. E-mailová adresa bude za tímto účelem Správcem zpracovávána po dobu 3 let od poslední uzavřené smlouvy, pokud tuto dobu neprodloužíte. Tato obchodní sdělení mohou být zasílána i společností Heureka Shopping s.r.o. v rámci služby Ověřeno zákazníky pro vyhodnocení zpětné vazby Kupujícího.

Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné a nebudou poskytnuty žádné třetí osobě. Výjimku představují dopravci, kterým jsou osobní údaje Kupujícího předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží, poskytovatelé hodnotících služeb, kterým jsou osobní údaje kupujících předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro uskutečnění hodnocení, poskytovatele platebních bran, kterým jsou osobní údaje kupujících předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro umožnění úhrady objednávky a dále zpracovatelé, kterými mohou být:

a.  poskytovatel webhostingu, společnost WebSupport s.r.o., se sídlem Staré Grunty 12, 841 04 Bratislava, IČO: 36 421 928

b.  poskytovatel informačního softwaru K2, společnost K2 atmitec s.r.o., se sídlem Koksární 1097/7, 702 00 Ostrava-Přívoz, IČ: 427 67 717

c.  poskytovatel IT supportu, společnost K2 atmitec Olomouc s.r.o., se sídlem Olomouc - Nová Ulice, Tř. Svornosti 542/20, PSČ 77 900, IČ: 278 48 027

d.  poskytovatel softwaru MailChimp, společnost Mailchimp a.s., se sídlem The Rocket Science Group, LLC 675 Ponce de Leon Ave NE Suite 5000 Atlanta, GA 30308 USA,

e.  společnost Česká pošta s.p., se sídlem Praha 1, Politických vězňů 909/4, PSČ 22599, IČ: 471 14 983

f.  společnost PPL CZ s.r.o., se sídlem K Borovému 99, Jažlovice, 251 01 Říčany, IČ: 251 94 798

g.  společnost Zásilkovna s.r.o., se sídlem Drahobejlova 1019/27, Libeň, 190 00 Praha 9, IČ: 284 08 306

h.  společnost  Balíkobot, s.r.o., se sídlem  Revoluční 1200/16, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČ: 062 83 799,

i.  Jednotlivá výdejní místa, zvolí-li si zákazník dopravení zboží do výdejního místa.

Kupující bere na vědomí, že podle Nařízení má právo:

-  požadovat po Prodávajícím informaci, jaké jeho osobní údaje zpracovává,

-  vyžádat si u Prodávajícího přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,

-  požadovat po společnosti výmaz osobních údajů – výmaz společnost provede, pokud tento výmaz není v rozporu s odst. 1 této informace a oprávněnými zájmy společnosti,

-  vznést námitku v případě zpracování prováděného na základě oprávněného zájmu Prodávajícího,

-  na přenositelnost údajů a právo požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů,

-  podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů a právo na účinnou soudní ochranu, pokud má Kupující za to, že jeho práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování jeho osobních údajů v rozporu s Nařízením.

 

Článek XI.

Závěrečná ujednání

1. Smlouva je platná a účinná dnem podpisu smluvních stran. Uzavřením této smlouvy zaniká platnost dříve uzavřených smluv mezi účastníky této smlouvy týkajících se vzájemných obchodních a dodacích podmínek a to ke dni účinnosti této smlouvy. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Smlouvu je možné zrušit dohodou nebo jednostrannou písemnou výpovědí s  výpovědní lhůtou 15 dnů, která začne běžet od doručení výpovědi.

2. Tato smlouva byla sepsána ve dvojím vyhotovení, přičemž každá smluvní strana obdrží po jednom výtisku.

3. Tato smlouva byla sepsána dle svobodné a vážné vůle smluvních stran, které na důkaz pravosti toho, co je výše uvedeno, připojují své podpisy.