Pravidla soutěž Moll 2017

SOUTĚŽ se společností TOPGAL a.s.
„Kup batoh Topgal a vyhraj nábytek moll“

Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel spotřebitelské soutěže „Kup batoh Topgal a vyhraj nábytek moll“ (dále jen „soutěž“) v České republice. Tato pravidla jsou jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla uvedené soutěže a zkrácené znění pravidel na propagačních materiálech určených spotřebitelům účastníkům soutěže, je třeba vykládat v souladu s tímto dokumentem. Tato pravidla mohou být pozměněna pouze formou písemných dodatků k tomuto dokumentu. Zadavatelem soutěže je:

TOPGAL a.s.
se sídlem: Nádražní 2649/73, Šternberk, PSČ:785 01,
IČ: 25858891
DIČ: CZ25858891

Zapsaná u KS Ostrava, oddíl B, vl.č. 2336
(dále jen „zadavatel“ či „zadavatel soutěže“)

 

I. Termín a místo konání soutěže

  1. Soutěž probíhá výhradně na území České republiky (dále jen „místo konání soutěže“) prostřednictvím internetového obchodu www.topgal.cz (dále také jako „soutěžní místo“) v termínu od 1. 7.2017 00:00:01 hod. do 31.8. 2017 23:59:59 hod. včetně (dále jen „doba konání soutěže“) na webu www.topgal.cz

 

II. Soutěžní produkt

  1. Soutěž se vztahuje na veškeré produkty prodávané pod značkou TOPGAL (výrobky zadavatele), prodávané se souhlasem zadavatele soutěže v době konání soutěže na soutěžním místě v minimální hodnotě 500 Kč vč. DPH.

 

III. Účastníci soutěže

  1. Účastníkem soutěže se může stát pouze fyzická osoba, spotřebitel, starší 15 let s trvalým bydlištěm a s adresou pro doručování na území České republiky, která v době konání soutěže na soutěžním místě provede soutěžní nákup (viz níže) a zcela splní veškeré další podmínky stanovené pravidly této soutěže (dále jen „soutěžící“ nebo „účastník soutěže“).

  2. Ze soutěže jsou vyloučeny všechny osoby v zaměstnaneckém nebo obdobném poměru k zadavateli či spolupracujícím společnostem, jakož i osoby těmto osobám blízké ve smyslu § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

  3. Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly soutěže nebudou do soutěže zařazeny. I pokud taková osoba splní některé podmínky pro získání výhry, např. v důsledku nepravdivých informací, které poskytla, nestává se výhercem a nemá nárok na výhru. Výhra v takovém případě propadá zadavateli soutěže. Účastník soutěže bude vyloučen v případě, že zadavatel zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z účastníků či jiné osoby, která dopomohla danému účastníkovi k získání výhry.

 

IV. Výhry v soutěži a jejich předání

  1. Výhrou v soutěži jsou 1x dětský stůl Joker CLASSIC white,  3x židle Maximo 15 grey red, 3x židle Maximo 15 grey blue, vše značky „moll“ (dále také jako „výhra“ nebo „výhra v soutěži“). Do soutěže jsou vloženy celkem 7 ks výhry.

  2. V soutěži se hraje o 7 ks výher v soutěži, soutěž má tedy celkem 7 výherců.

  3. V rámci celé soutěže může konkrétní soutěžící získat maximálně jednu výhru v soutěži. Aniž je omezena platnost předcházející věty, platí, že v případě, kdy dva a více soutěžících mají stejné příjmení (za stejné příjmení se považuje i do ženského rodu přechýlená varianta tvaru příjmení v mužském rodě) a současně vyplnili do soutěžního formuláře stejnou adresu, považují se takoví soutěžící za členy jedné rodiny. Z každé rodiny (ve smyslu předchozí věty) může v soutěži výhru získat pouze jeden člen; v případě kdy více členů jedné rodiny splní podmínky soutěže tak, že by vznikl nárok na výhru v soutěži, výhercem se stane a výhra se předá pouze tomu, který se do soutěže se svou vítěznou odpovědí zapojil v soutěži dříve (resp. zvítězil v soutěži dříve).

  4. Výherci budou o své výhře informováni na e-mailové adrese, kterou uvedli při registraci do soutěže, a to neprodleně po skončení soutěže. V tomto e-mailu bude výherce vyzván, aby potvrdil svou doručovací adresu, na kterou mu má být výhra zaslána. Dále může být soutěžící vyzván předložení originálů relevantních soutěžních účtenek (viz níže). Soutěžící je povinen zadavateli soutěže na tento e-mail odpovědět (opět e-mailem), a tuto odpověď zadavateli doručit pod sankcí vyloučení ze soutěže nejpozději do 7 pracovních dnů od odeslání výzvy zadavatele.

  5. Výherci v soutěži jsou povinni na žádost zadavatele (dle předchozího odstavce) předložit originál soutěžní účtenky prokazující uskutečnění soutěžního nákupu, se kterou se stali výherci v soutěži, resp. popř. originál všech platných soutěžních účtenek, se kterými se zapojili do soutěže, a to zasláním na adresu TOPGAL a.s., Nádražní 2649/73, 78501 Šternberk s označením hesla na obálce „TOPGAL - MOLL“ (dále také jako „soutěžní zásilka“), nejpozději do 7 pracovních dnů od okamžiku, kdy bude příslušný výherce zadavatelem o zaslání účtenek požádán (rozhodující je datum na poštovním razítku). Ze zaslaných dokladů musí být patrné, že soutěžní nákup byl učiněn před odesláním/nahráním příslušných údajů z účtenky a odpovědi na soutěžní otázku do soutěže. Z uvedené zásilky musí být jednoznačně rozpoznatelný její odesílatel (výherce). V případě jakékoliv pochybnosti o pravosti účtenky leží povinnost rozptýlit tuto pochybnost výlučně na daném soutěžícím.

  6. Výhry budou odeslány prostřednictvím PPL., na adresu na území České republiky, kterou účastník uvedl spolu s dalšími kontaktními údaji. Výhry budou výhercům odeslány nejpozději do 4 týdnů od skončení soutěže (pokud výherce řádně doručí veškeré požadované doklady prokazující jeho nárok na výhru).

  7. Zadavatel nenese jakoukoli odpovědnost za doručení soutěžních zásilek, ani výher v soutěži, a ani za jejich poškození, zpoždění či ztrátu během přepravy.

  8. V případě, že výherce nesplní výše uvedené podmínky ve stanovených termínech, propadá jemu určená výhra bez náhrady ve prospěch zadavatele soutěže, stejně jako veškeré nepřidělené, pro příslušné soutěžní kolo určené, výhry a výhry, které se bez zavinění zadavatele nepodařilo výhercům doručit.

 

V. Účast v soutěži a mechanika

  1. Soutěžící se do soutěže o výhru zapojí tak, že v době jejího konání:
  a) na soutěžním místě jednorázově (na jedné účtence) zakoupí produkty značky TOPGAL (dále jen jako „soutěžní nákup“) v minimální hodnotě 500 Kč, s tím, že za tento soutěžní nákup obdrží od prodejce daňový doklad resp. účtenku (výše a dále jen „soutěžní účtenka“) prokazující uskutečnění tohoto soutěžního nákupu, kterou si pečlivě uschová.
  Pro vyloučení pochybností se stanoví, že k prokázání soutěžního nákupu splňujícího podmínky těchto pravidel lze použít pouze originály vystavených dokladů o zaplacení, ze kterých bude jednoznačně vyplývat provedení příslušného nákupu.
  b) registrace do soutěže probíhá souhlasem se zařazením do soutěže a odesláním závazné objednávky na webových stránkách www.topgal.cz (dále jen jako „soutěžní web“), a to tím způsobem, že zákazník výslovně souhlasí se zařazením do spotřebitelské soutěže a zároveň souhlasí s pravidly této soutěže zatržením zaškrtávacího tlačítka s odkazem na podmínky soutěže. Všechny nezbytné údaje o soutěžícím jsou zároveň součástí vytvořené objednávky - jméno + příjmení, doručovací adresa na území ČR (ulice, číslo popisné, město, PSČ), platná e-mailová adresu, číslo mob. telefonu, souhlas s pravidly této soutěže včetně zpracování osobních údajů.
  Okamžikem doručení vyplněné a závazné objednávky je soutěžící registrován do soutěže (dále jen „soutěžní registrace“). Řádné provedení soutěžní registrace je nedílnou součástí splnění podmínek pro získání výhry. Platná registrace do soutěže může být učiněna pouze v době konání soutěže.

  2. Soutěžící je povinen si uschovat veškeré soutěžní účtenky, se kterými se účastnil soutěže. Předložení dokladů může být zadavatelem vyžádáno k prokázání nároku na výhru.

  3. Výhru v soutěži může každý jednotlivý soutěžící získat pouze jednou.

  4. Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly soutěže nebudou do soutěže zařazeny. Pokud se ukáže, že takováto osoba se i přes uvedené stala výhercem v soutěži, např. v důsledku nepravdivých informací, které poskytla, nemá nárok na výhru a výhra se nepředá. Zadavatel si dále vyhrazuje právo vyloučit ze soutěže účastníky, u kterých bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného či nekalého jednání, a to i prostřednictvím třetích osob. Zadavatel si vyhrazuje právo neudělit výhry v případě, pokud panují pochybnosti o způsobu získání daňových dokladů – účtenek ze strany soutěžících či v případě porušení pravidel soutěže ze strany soutěžících nebo jakéhokoli jednání ze strany soutěžících, které by bylo v rozporu s dobrými mravy či zásadami fair play.

  5. Výherci se stanou ti soutěžící, kteří úplně splní všechny podmínky pro zapojení se do soutěže a zároveň jejich soutěžní účtenka mít nejvyšší celkovou hodnotu ze všech zúčastněných soutěžních účtenek, tedy bude mezi 6 soutěžícími s nejvyšší částkou za nákup v období od 1.7.-31.8.2017 .

  6. Objektivně určit soutěžní účtenky v nejvyšší hodnotě za nákup produktů značky Topgal je oprávněn výhradně zadavatel soutěže.

  7. V případě, že se dva nebo více soutěžících umístí v rámci soutěže na stejném pořadovém místě ve vztahu výše hodnoty soutěžní účtenky, lepší pořadí vždy získá ten z nich, který se do soutěže s danou soutěžní účtenkou zapojil dříve (rozhodující je datum a čas doručení odpovědi na soutěžní otázku zadavateli). V případě, že by se ani dle tohoto kritéria nepodařilo jednoznačně určit všechny výherce ve sporných případech, vyhrazuje si zadavatel právo určit konečné výherce položením doplňující soutěžní otázky/zek dle vlastního výběru.

  8. Za účastníka soutěže se v pochybnostech považuje osoba, která předloží soutěžní účtenku prokazující provedení soutěžního nákupu. Povinnost věrohodně prokázat uvedené skutečnosti leží na soutěžícím.

  9. Povinnost soutěžících uschovat, a případně také na vyzvání předložit, originály, soutěžních účtenek za účelem ověření platné účasti v soutěži, je jednou ze základních podmínek účasti v této soutěži. Pokud soutěžící nepředloží na vyzvání zadavateli veškeré soutěžní účtenky, se kterými se účastnil soutěže, bude ze soutěže vyřazen. V takovém případě výhra propadá bez jakékoli náhrady ve prospěch zadavatele soutěže, který je oprávněn ji udělit dalšímu výherci v pořadí, popř. ji užít k jiným marketingovým účelům

 

VI. Zpracování osobních údajů a projevy osobní povahy

  1. Vyplněním a odesláním registračního formuláře umístěného na soutěžním webu, popř. dodatečným sdělením požadovaných osobních údajů, souhlasí účastník soutěže s jejími pravidly a se zařazením veškerých jím do soutěže poskytnutých osobních údajů (dále jen „údaje“) do databáze zadavatele, tedy společnosti Topgal a.s. se sídlem: Nádražní 2649/73, Šternberk, PSČ 785 01, IČO: 25858891, DIČ: CZ25858891 jakožto správce (dále jen „Společnost“), a s jejich zpracováním prostřednictvím zpracovatele pro účely realizace soutěže a předání výhry a dále pro marketingové účely Společnosti, tj. nabízení výrobků a služeb, včetně zasílání informací o pořádaných akcích, výrobcích a jiných aktivitách, jakož i zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu neurčitou, respektive do odvolání souhlasu. Účastník bere na vědomí, že má práva dle § 11, 12 a 21 zák. č. 101/2000 Sb., tj. zejména že poskytnutí údajů je dobrovolné, že svůj souhlas může bezplatně kdykoliv na adrese Společnosti odvolat, že má právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů, jejich likvidaci, atd. V případě pochybností o dodržování povinností Společností se může obrátit na Společnost. Dozorovým orgánem je Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, Praha 7, 170 00.

  2. Účastníci soutěže, výslovně souhlasí s tím, že zadavatel soutěže je oprávněn užít v souladu s § 77 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění, občanského zákoníku, bezplatně jimi uvedené jméno, příjmení a město v médiích (včetně internetu), propagačních a reklamních materiálech zadavatele v souvislosti s touto soutěží a jeho výrobků s tím, že mohou být pořizovány a zveřejňovány výše uvedeným způsobem i zvukové a obrazové záznamy účastníků soutěže, a to po dobu 5 let od ukončení soutěže.

 

VII. Závěrečná ustanovení

  1. Výměna výher či vyplacení peněžitého plnění výměnou za věcné výhry, jakož i vymáhání účasti v soutěži či výher právní cestou, není možná.

  2. Zadavatel soutěže není odpovědný za jakoukoli škodu či újmu, kterou účastník případně utrpí svou účastí v soutěži nebo prostřednictvím získané výhry.

  3. Zadavatel soutěže není odpovědný za technické problémy při přenosu dat elektronickými prostředky.

  4. Účastí v soutěži projevuje každý soutěžící svůj souhlas s pravidly soutěže a zavazuje se tato pravidla bezvýhradně dodržovat.

  5. Zadavatel je zároveň oprávněn soutěž kdykoli změnit, zkrátit, prodloužit, zrušit či upravit její pravidla. V případě, že dojde ke změnám v podmínkách a pravidlech soutěže, bude to učiněno písemně (formou číslovaných dodatků) a zveřejněno na www.topgal.cz

  6. Výsledky soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. Zadavatel si vyhrazuje právo nahradit výhry výhrami obdobného typu a odpovídající hodnoty a měnit podmínky předávání výher, a to zejm. v případě, že mu výhry nebudou jejich dodavatelem poskytnuty tak, aby mohly být výhercům předány v souladu s pravidly soutěže

  7. Zadavatel si vyhrazuje právo s konečnou platností rozhodnout o všech otázkách a záležitostech týkajících se této soutěže. Pouze zadavatel je oprávněn rozhodnout o konečném pořadí účastníků soutěže, a tedy i o výhrách v soutěži.

  8. Zadavatel je oprávněn v případě podezření na nekalé jednání nebo nesplnění podmínek soutěže vyloučit bez udání důvodů kteréhokoliv účastníka soutěže.

  9. Originál úplných pravidel bude po dobu soutěže zveřejněn na internetových stránkách www.topgal.cz.

 

 

Ve Šternberku dne 10. června 2017