Máte dotaz? Volejte 603244226 nebo pište na dotazy@topgal.cz (Po-Pá 8 – 16 hod.)

Reklamační řád

Informace pro zákazníka - reklamační řád a záruka vrácení peněz


Reklamační řád vydaný firmou TOPGAL a. s. (dále jen "prodávající")
slouží k zajištění správného postupu při uplatňování a vyřizování reklamací vad spotřebního zboží. Byl vypracován ve smyslu zákona č. 40/1964 Sb., Občanského zákona v platném znění a zákona č. 634/1992 sb., O ochraně spotřebitele v platném znění.

Délka záruky
Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím, tj. dnem uvedeným na záručním listě. Zákonná záruční doba trvá 24 měsíců pro koncového uživatele s výjimkou některého zboží prodávaného se slevou (zboží poškozené, použité, nekompletní apod.). Prodávající může tuto zákonnou lhůtu prodloužit, přičemž délka záruční doby je vždy vyznačena na záručním listě. Záruční doba se tedy skládá ze zákonné lhůty (24 měsíců) a prodloužené lhůty. Některé produkty jsou výrobcem dodávány se zárukou 12 měsíců v případě, že bylo zboží zakoupeno s uplatněním IČ (další vztahy se řídí Obchodním zákoníkem).

V rámci zákonné záruční lhůty se reklamace řídí Občanským zákoníkem nebo Obchodním zákoníkem s přihlédnutím k reklamačnímu řádu prodávajícího. U prodloužené lhůty se reklamace řídí výhradně podmínkami prodávajícího.

V záruční době přesahující délku zákonné záruční doby, nelze žádat o výměnu výrobku nebo odstoupení od smlouvy.

Povinnosti kupujícího
Kupující je povinen bez zbytečného odkladu po dodání zboží jej prohlédnout a oznámit prodávajícímu případné zjištěné vady. Zjištěné vady oznámí kupující prodávajícímu buď e-mailem na adresu eshop@topgal.cz nebo písemně na adresu firmy Topgal, a.s., se sídlem Šternberk, U Horní brány 8, PSČ 785 01.

Ve svém oznámení musí kupující uvést, jaké vady byly u zakoupeného zboží zjištěny. Při reklamaci zakoupeného zboží je nutné, aby kupující prodávajícímu zaslal nebo předložil veškeré listiny, které mu byly předány prodávajícím v rámci vyřízení objednávky reklamovaného zboží, tedy například fakturu, záruční list a jiné. Dále je nutné, aby kupující v případě, že prodávajícímu vrací vadné zboží, jej vrátil kompletní tak, jak jej převzal od prodávajícího.

Povinnosti prodávajícího
Prodávající rozhodne o reklamaci nejpozději do 10 pracovních dnů a vyrozumí o tom kupujícího e-mailem nebo telefonicky. Reklamace včetně vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne jinak.

Prodávající bez zbytečného odkladu po obdržení reklamace a reklamovaného zboží reklamaci vyřídí nebo podá kupujícímu zprávu o průběhu vyřizování jeho reklamace.

Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání a neodborné montáže produktů, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka.

Prodávající odpovídá kupujícímu (spotřebiteli) za to, že prodávaná věc je při převzetí ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. Pokud není věc při převzetí ve shodě s kupní smlouvou, má kupující práva na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídající kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou. Není-li takový postup možný (nelze-li splnit kupujícího požadavek) může kupující požadovat přiměřenou slevu nebo od smlouvy odstoupit. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během 6 měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud se neprokáže opak nebo to neodporuje povaze věci. Shoda s kupní smlouvou je upravena ust.§ 616 ObčZ. Při výskytu odstranitelné vady má kupující nárok na její odstranění bez zbytečného odkladu. Není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, může kupující požadovat výměnu věci, nebo týká-li se vada jen součásti věci, výměnu součásti. Není-li takový postup možný, může kupující žádat přiměřenou slevu z ceny nebo od smlouvy odstoupit. Při výskytu neodstranitelné vady, která brání tomu, aby věc mohla být řádně užívána jako věc bez vady, má kupující právo na výměnu věci nebo může od smlouvy odstoupit. Táž práva přísluší kupujícímu, jde-li sice o vady odstranitelné, jestliže však kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad věc řádně užívat (v praxi se třetí stejná vada či čtvrtá vada jakákoli považuje za důvod k uplatnění práv z odpovědnosti za vady jako v případě neodstranitel¬né vady). Pokud se jedná o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li kupující výměnu věci, má kupující právo na přiměřenou slevu z ceny věci nebo může od smlouvy odstoupit. Práva a povinnosti z odpovědnosti za vady při prodeji zboží vyplývají zejména z ust.§ 619 až 627 ObčZ.

Záruka vrácení kupní ceny
Internetový obchod Topgal.cz poskytuje možnost vrácení zboží do 14 dnů od převzetí objednávky bez udání důvodu se zárukou vrácení kupní ceny.
Podmínky pro vrácení kupní ceny: