Máte dotaz? Volejte 603244226 nebo pište na dotazy@topgal.cz (Po-Pá 8 – 16 hod.)

Pravidla k soutěži o batoh Euforia

PRAVIDLA SOUTĚŽE pro fanoušky značky Topgal na sociální síti Facebook

I. Obecná ustanovení

 1. Pořadatelem a vyhlašovatelem soutěže je Topgal a.s., se sídlem Nádražní 73, 785 01, Šternberk, IČO 25858891 (dále jen „pořadatel“).
 2. Soutěží se rozumí soutěž založená na principu zaslání odpovědi zadané v textu soutěže formou komentáře na sociální síti Facebook.
 3. Soutěž nepodléhá zákonu č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách.
 4. Soutěž probíhá na území České republiky na sociální síti Facebook od 4. 10. 2022 do 6. 10. 2022 do 23:00 hod.

II. Soutěžící

 1. Účastníkem soutěže může být člověk ve věku od 15 let s doručovací adresou na území České republiky, který je registrován na sociální síti Facebook, má po celou dobu soutěže aktivní svůj účet na Facebooku a splní stanovená pravidla soutěže (dále jen „soutěžící“) nebo jeho zákonný zástupce.
 2. Soutěžící se zavazují dodržovat veškerá pravidla použití sítě Facebook.
 3. Účast soutěžícího v soutěži je založena na zadání textu soutěže na sociálních sítích.
 4. Odpověď na soutěžní otázku musí být pořadateli doručena ve lhůtě stanovené v bodu I.4. pravidel.

III. Výherci, výhry a způsob určení výherců

 1. V soutěži bude určen jeden výherce, který vyhrává městský batoh Euforia od firmy Topgal, a.s.
 2. Výhra v úhrnné hodnotě nepřevyšující 10.000,- Kč je osvobozena od daně z příjmů dle ustanovení § 4 odst. 1 písm. f) bod 3. zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších právních předpisů.
 3. Pořadatel určí výherce následujícím způsobem: Ze všech došlých odpovědí vylosuje pracovník fy Topgal 1 výherce a jeho jméno zveřejní v postu prostřednictvím platforem Instagram a Facebook.
 4. Výherce bude pořadatelem kontaktován prostřednictvím direct message a pořadatel zveřejní přezdívku - nickname výherce v Instastories a Facebook stories dne 7. 10. 2022.
 5. V případě, že se pořadateli soutěže výherce nepodaří zkontaktovat do 10 pracovních dnů od vyhlášení výsledků soutěže a výherce nesdělí pořadateli adresu zaslání výhry, nárok na výhru zaniká.
 6. Výherci bude výhra zaslána nejpozději do 14 dnů od sdělení adresy pro doručení výhry.
 7. Na poskytnutí výhry není právní nárok. Výhru není možné vymáhat právní cestou ani alternativně plnit v penězích. Výherce rovněž nemá nárok na náhradu nákladů spojených s účastí v soutěži nebo na jakákoliv jiná plnění ze strany pořadatele.

IV. Závěrečná ustanovení

 1. Pořadatel soutěže má právo rozhodnout o pokračování soutěže nebo soutěž i bez uvedení důvodu předčasně ukončit.
 2. Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv změnit tato pravidla. Nové znění pravidel bude účinné od okamžiku jejich zveřejnění na stránce pořadatele.
 3. Pořadatel je oprávněn vyloučit ze soutěže, i bez předchozího upozornění, soutěžícího, který porušil tato pravidla, obecně závazné právní předpisy nebo u něhož má pořadatel důvodné podezření na porušení těchto pravidel nebo obecně závazných právních předpisů.
 4. Tato soutěž není žádným způsobem sponzorována, podporována, vyhodnocována ani spravována provozovatelem sociální sítě Facebook. Provozovateli Facebooku nevznikají ve spojení s touto soutěží žádné povinnosti ani práva vůči soutěžícím a společnost Facebook nemá žádné závazky vůči účastníkům této soutěže.
 5. Soutěžící účastí v soutěži uděluje pořadateli podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOOÚ“) svůj souhlas se zpracováním osobních údajů poskytnutých za účelem účasti v soutěži, předání výhry či za jiným účelem spojeným se soutěží a to na dobu trvání soutěže a dále na období 6 měsíců po datu jejího ukončení s tím, že poskytnutí údajů je dobrovolné.
 6. Správcem osobních údajů je podle ZOOÚ pořadatel. Tento souhlas může soutěžící kdykoli odvolat písemnou formou na e-mailové adrese dotazy@topgal.cz či na adrese sídla pořadatele. Odvolání souhlasu je účinné do jednoho týdne od jeho doručení pořadateli.
 7. Soutěžící účastí v soutěži vyslovuje souhlas s těmito pravidly soutěže a zavazuje se k jejich dodržování. V případě, že se soutěžící stane výhercem, souhlasí s uvedením svého jména a příjmení v seznamu výherců na Facebooku pořadatele.
 8. Tato pravidla se zveřejňují na webu Topgal a.s. a účinnosti nabývají dnem zahájení soutěže.